Tid: 1. februar 2022 kl. 19:00 – ca. 20:30

sted: Klubhuset, Søndersig 25, Hallund

Der var 12 fremmødte.

1.Valg af dirigent.

Per Jørgensen blev valgt

Per konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. Herefter gennemgik Per dagsordenen.

2.Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

Tommy Pedersen fremlagde sin beretning som fungerende formand. I denne gennemgik Tommy foreningens afviklede aktiviteter i løbet af året og udbyttet på de afviklede jagter.

Formandens beretning blev godkendt.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.

4.Indkomne forslag.

(Ingen forslag)

 5.Valg af bestyrelsesmedlemm

På valg var:
Tommy Pedersen
Casper Hansen

Tommy og Casper blev genvalgt.

6.Valg af suppleanter

På valg var:
Marie Kristensen
Jonas Munkholt.

Marie og Jonas blev genvalgt.

7.​ Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

På valg var:
Peter Andersen, 
Carl C. Christensen

Peter og Carl Christian blev genvalgt.

revisorsuppleanter.
På valg var:
Per Jørgensen

Per blev genvalgt.

8. Eventuelt

Tommy forslår, at det undersøges, om der kan bruges patroner med miljøvenlige haglskåle til flugtskydning. Bestyrelsen tager det op på et møde.

Per spørger om der sker noget omkring en ny skydepavilion, som der er søgt – og bevilliget fondsmidler til. Flemming fortalte om den proces, der har været omkring fondsansøgningen. Der vil blive genansøgt om nye midler til en 20 fods container