Har vi buejagt interesserede i vores forening der vil indgå i et netværksteam, så sker tilmelding gennem formanden.

Danmarks Jægerforbund har øget sit fokus på buejagten, og oprettet et buepolitisk udvalg, som referer direkte til hovedbestyrelsen og som sammen med bueaktivtetsudvalget skal styrke den danske buejagt.

Sammensætningen af det buepolitiske udvalg er netop ved at falde på plads, og udvalget skal nu udarbejde en samlet politisk plan for fremtiden, en politisk plan der selvfølgelig i høj grad er farvet af medlemmernes input og erfaringer, dette stiller krav til vores kommunikation.

For at sikre en god kommunikation gennem dialog og samarbejde mellem medlemmerne og bueudvalgene, er det besluttet at oprette et buejægernetværk hvor alle jagtforeninger i Danmarks Jægerforbund kan optages og repræsenteres af et medlem fra foreningen, der har mandat til at udtale sig på foreningens vegne. Netværket har ikke direkte beføjelser, men kan via dialog med bueaktivitet- og buepolitisk udvalg, kunne søge indflydelse gennem de vedtægtsbestemte kanaler

Udover jagtforeningernes repræsentanter deltager også repræsentanter for begge bueudvalg. Netværkets kommunikation drives primært digitalt da møder primært afholdes online via Microsoft Teams.