1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
(ingen forslag)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Tommy Pedersen
Casper Hansen
Flemming Bolmgren (fraflyttet Hallund og udtræder af bestyrelsen)
6. Valg af suppleanter
På valg er:
Marie Kristensen 
Axel Lottrup (ønsker ikke genvalg).
7.  Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
På valg er:
Peter Andersen, 
Kurt Thomsen
8. Eventuelt