Tid: tirsdag den 4. februar 2025 kl. 19:00 – ca. 21:00

sted: Klubhuset, Søndersig 25, Hallund

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Foreløbig dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2.Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.Indkomne forslag.

 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.Valg af suppleanter

7.​ Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. 

8. Eventuelt