Referat generalforsamling Hallund Jagtforening d. 18. maj 2021

  1.  Valg af dirigent – Per Jørgensen blev valgt. – Per Jørgensen konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Herefter gennemgik Per dagsordenen.
  2. Flemming aflagde beretning om foreningens virke for året 2020. Beretningen blev godkendt. 
  3. Steffen gennemgik regnskabet. Carl Christian gjorde opmærksom på, at der kunne blive en udfordring, hvis foreningen ikke har adgang til Skarnvad. Regnskabet blev godkendt.
  4. Ingen forslag.
  5. Den nye bestyrelse blev Flemming Bolmgren, Søren Munkholt, Casper Østergaard Hansen, Tommy Pedersen og Steffen Hessellund
  6. Suppleanter blev Marie Nørgaard Kristensen og Jonas Munkholt
  7. Revisor blev Peter Andersens Carl Christian Christensen
  8. Revisorsuppleant blev Per Jørgensen