Tid: 18. maj kl. 18:00 – ca. 19:30

sted: Klubhuset, Søndersig 25, Hallund

Generalforsamlingen afholdes indtil videre udendørs, hvis der er mere end 10 personer.

Endelig Dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2.Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.Indkomne forslag.

(Ingen forslag)

 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer

        På valg er:
        Flemming Bolmgren. Steffen Hessellund. Søren Munkholt.

6.Valg af suppleanter

7.Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. 
        På valg er revisorer: Peter Andersen 

revisorsuppleanter.