Referat fra Generalforsamling i Hallund jagtforening

Dato 7/2-2023.

Tilstede:

– Bestyrelsen

o Formand: Flemming Bolmgren

o Næstformand: Tommy Pedersen

o Revisor: Steffen Hessellund

o Sekreter: Casper Kristensen

o Bestyrelsesmedlem: Søren Munkholt

o Suppleant: Marie Kristensen

o Suppleant: Jonas Munkholt

– Medlemmer fra Hallund jagtforening

o 7 fremmødte

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af suppleanter

7. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

8. Eventuelt.

– Formanden mindes æresmedlem Hardy med 1 min. stilhed.

1. ​Valg af dirigent.

a. Formanden udpeger Per Jørgensen som dirigent

b. Per vælges 

c. Per konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

d. Per mindes æresmedlem Hardy med en kort fortælling.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

a. Fremlæggelse fra aktivitetskalender

b. Dårligt fremmøde til pokalskydning, 7 personer.

c. Januar jagten helt oppe på ti personer.

d. Jagten i Hulknøse plantage og fremtiden herfor. Jagten deles mellem jagtforeningerne i Brønderslev kommune.Dette er politisk bestemt. 

i. Fremover er der fem jagtforeninger, der kommer til at deles om jagten i hulknøse fremover.

ii. Der kan være 25 medlemmer på jagterne, vi fylder selv op med egne medlemmer og derefter skal de andre pladser tilbydes de andre jagtforeninger.

iii. Deltagerbetaling bestemmes af den administrative jagtforening, som afholder udgifter for fodringen i området. Jagtforeningerne skiftes til at have administrativt ansvar for et år ad gangen. 

iv. Der må skydes max 2 stk. råvildt på fællesjagter

v. Der skal føres jagtjournal

vi. Bukkepladser: 4 i Søheden, 2 i hulknøse og 1 i Melholt 

vii. Det samme for hjortejagten, antal uvist.

viii. Bukkelod og krondyrlod købes via flexbillet.

e. Spørgsmål til formanden

i. Er Hulknøse og Søhede på den sammen jagtdag?

1. Svar: ja.

ii. Hvordan har det grønne råd set på hele situationen.

1. Svar: Vores mand i det grønne råd har desværre været ret tavs.

iii. Tilmelding via edb-system udelukker måske mange af de ældre.

1. Svar: problemet anerkendes, men der er ikke andre løsninger på nuværende tidspunkt.

f. Beretningen godkendes

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

a. Steffen fremlægger regnskabet.

b. Ingen spørgsmål til regnskabet

c. Regnskabet godkendes.

4. Indkomne forslag.

a. Ingen indkomne forslag

5. ​Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. På valg er:

i. Flemming Bolmgren: Genvalgt 

ii. Søren Munkholt: Genvalgt

iii. Steffen Hessellund: Genvalgt

6. Valg af suppleanter

a. På valg er:

i.   Jonas Munkholt: Modtager ikke genvalg.

ii.  Axel Lottrup vælges i stedet for Jonas.

iii. Marie Kristensen:

7. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

a. På valg er:

i. Peter Andersen: Genvalgt

ii. Carl C. Christensen: Modtager ikke genvalg.

iii. Kurt Thomsen vælges i stedet for Carl Christensen

8. Eventuelt

a. Forslag til fasanbestanden om man skal lade hønerne gå fremover?

b. Spørgsmål til jægerrådets formand ift. om han kan påvirke de større organisationer. f.eks. jægerforbundet. Iforhold til faldende vildbestande på and, fasan og hare.

c. Formanden reflekterer over de ovenstående forslag, men kommer ikke med en konkret løsning eller svar.